Obchodní podmínky – Autokosmetika SONAX

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) platí pro nákup v internetovém obchodě sonax.cz a www.autokosmetika-sonax.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen “prodávající”), kterým je provozovatel internetového obchodu www.sonax.cz a www.autokosmetika-sonax.cz, firma Motorsport, s.r.o., se sídlem Poděbradská 29, 19000 Praha 9, IČ: 15887405 DIČ: CZ15887405, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 921 (dále jen “prodávající” nebo „Motorsport“), kontakt: sonax@motorsport.cz, tel. 284 818 889, a kupujícího (dále jen “kupující”). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva”).
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 3. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V případě, že osobou, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitel definovaný jako fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, neuplatní se ustanovení § 1812 – 1867 občanského zákoníku tam, kde to zákon připouští.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může kdykoliv i bez důvodu zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako “objednávka”).
 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “odeslat objednávku”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen “elektronická adresa kupujícího”).
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti nebo platební kartou  na odběrném místě prodávajícího na adrese Poděbradská 29, 190 00 Praha 9,
 • v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • bezhotovostně platební kartou přímo v e-shopu
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 3. Při platbě kartou je kupní cena splatná okamžikem zaplacení. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na fakturu. je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Prodávající obvykle nenabízí zboží ve slevě. Je-li tomu tak, musí informace o slevě z ceny výrobku obsahovat údaj o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel (i) v době 30 dnů před poskytnutím slevy, (ii) od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo (iii) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

V. Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží a zkontrolovat jej při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího sonax@motorsport.cz
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
 5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího: Motorsport, s.r.o., se sídlem Poděbradská 29, 19000 Praha 9, IČ: 15887405 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
 6. Kupující musí zboží zaslat zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, nebo je předat prodávajícímu v jeho sídle. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 8. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.3 obchodních podmínek vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží (nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve) všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
 9. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 10. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost, reklamační řád

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a
 • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 1. Ustanovení uvedená v čl. VII.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Podmínky poprodejního servisu uvádí Prodávající na svém webu sonax.cz a www.autokosmetika-sonax.cz.
 3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese, kde je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací , případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 5. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 7. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, odkáže-li na něj výslovně kupní smlouva nebo objednávka.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů Spotřebitelské spory, k jejichž řešení není příslušný specializovaný subjekt ADR ve smyslu § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy www.adr.coi.cz
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je zajišťována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a od okamžiku jeho účinnosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
 2. Kupující souhlasí za účelem plnění účelu kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu.
 3. Motorsport se zavazuje všechny osobní údaje chránit. Bez výslovného souhlasu je nepředá ke zpracování třetí osobě, není-li to nutné ke splnění jeho smluvních povinností, zvláště k dodání zakoupeného zboří a záruky za něj.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Udělil-li kupující výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu, platí pro tak poskytnuté osobní údaje následující pravidla:
 • osobní údaje jsou poskytnuty zejména za účelem uzavření a splnění smluvního vztahu včetně plnění záruky, takové údaje budou shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem;
 • Motorsport neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje.
 • správcem osobních údajů je Motorsport;
 • Motorsport nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;
 • zákonným důvodem zpracování poskytnutých osobních údajů je souhlas dávaný tímto správci ve smyslu Nařízení;
 • Motorsport zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování;
 • doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem, jinak nejvýše 10 let;
 • Motorsport nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci;
 • za podmínek stanovených Nařízením má subjekt právo požadovat od Motorsport přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů;
 • prostředkem nápravy je mj. podat stížnost u dozorového úřadu;
 • subjekt nemá povinnost osobní údaje poskytnout, není to požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
 1. Poskytne-li kupující svůj výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu, má kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznese námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo odvolá souhlas, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.
 2. Cookies policy: Motorsport sleduje a uchovává IP adresy kupujících za účelem evidence přístupu ke svým stránkám a e-shopům. IP adresy nejsou předávány třetím osobám, a k jejich zabezpečení používá Motorsport technická a organizační opatření, vztahují se na ně vaše práva uvedená v tomto dokumentu. K účelům usnadnění užívání svých stránek a e-shopů uživatelů, pro své sociální služby a k přihlašování a vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli používá Motorsport soubory cookies. Informace získané prostřednictvím cookies můžou být sdíleny s reklamními partnery a analytickými službami, jako jsou Google Analytics a AdWords, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které o vás získali ze svých služeb. Platnost cookies je zpravidla jeden rok od jejich přijetí, po uplynutí této doby vás Motorsport požádá o opětovné potvrzení přijetí cookies. Většina internetových prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookies přijímány. Změnu lze provést v nastavení prohlížeče. Přijetí cookies lze odmítnout, odmítnutí  však může znamenat snížení komfortu užívání stránek.
 3. Motorsport je oprávněn předávat osobní údaje kupujícího v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod Motorsport zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči Motorsport v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří vyjádřili svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/ Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je Motorsport zařazen do programu Ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy odvoláte svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči Motorsport nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž máte možnost v každém jednotlivém dotazníku. 

XI. Doručování

 1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

XII. Důležitá upozornění

 1. Dodržujte doporučené skladování, především chraňte před mrazem.
 2. Návod je dodáván s každým výrobkem, spotřebitel o něj také může požádat Prodávajícího, který mu jej poskytne v listinné podobě.
 3. S výrobky obvykle není spojené nebezpečí vyplývající z jeho nesprávného použití nebo údržby, avšak může být uvedeno na obalu nebo v informacích ke konkrétnímu výrobku. Pečlivě čtěte návod na výrobku před prvním použitím, dbejte pokynů uvedených na etiketě.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za případné poškození vozu vzniklé neodborným použitím výrobků SONAX.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v internetové prodejně sonax.cz  a www.autokosmetika-sonax.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
 5. Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list.

Tyto obchodní podmínky nabyly platnosti platnosti 1.1. 2014 a byly naposledy aktualizovány dne ………..1.1.2023

Dopravné – Česká republika

Dopravné  a balné ve výši 150,- Kč vč. DPH  není zahrnuto v ceně.  V případě, že objednávka převýší 2 499,- Kč vč. DPH, dopravné neúčtujeme.

Osobní odběr zboží na prodejně je zdarma, zboží je zde uloženo po dobu 5 dní.

Slevy na slevové karty a zboží v akci

Slevy nelze kumulovat – na zboží ve zvýhodněných balíčcích a na zboží v akci s mimořádnou slevou NELZE uplatnit další slevu. Slevy zveřejněné v eshopu platí pouze pro internetové objednávky.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy; použití formuláře není povinné)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Motorsport, s.r.o., se sídlem Poděbradská 29, 19000 Praha 902 00

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí tohoto plnění (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.